Duurzaam huis Bouwen tips!

Je kan heel wat energie besparen door je woning gratis in de winter te laten opwarmen door de zon, die je laat binnenschijnen door grote ramen op het zuiden. Let wel, in de zomer moet je living geen “bakoven” worden. Zorg dus voor een goede zonwering of een grote dakoversteek. Die laat de laagstaande winterzon binnen, maar houdt de zomerzon (die hoog aan de hemel staat) buiten. Een goed ingeplante loofboom helpt ook: in de zomer geven de bladeren aangename schaduw, in de winter laten de kale takken de zon gewoon door. Sleutel op de deur prijzen gezocht? De sleutel-op-de-deur fomule trekt de laatste jaren nog héél veel aandacht, zeker niet zo negatie meer als jaren geleden toen de eerste sleutel-op-de-deur bedrijven de kop op staken. De toenmalige negatieve reputatie waarmee deze formule te maken had, behoord nu wel zeker tot het verleden, dankzij de positieve invloed van bepaalde woningbouw firma's. Deze manier van bouwen brengt heel wat voordelen met zich mee, zoals de snelle uitvoeringstermijn van de of de eenvoud van de bouwformule.  Iets wat tegenwoordig heel wat mensen zich aan later verleiden, en terecht.

Isoleer, isoleer en isoleer

Energie besparen begint met goed isoleren. Er zijn weinig investeringen die zich zo snel terugbetalen als een goede isolatie. Een goede isolatie is voldoende dik, ononderbroken en voldoende afgeschermd van vocht. Isoleren doe je bovendien niet alleen in de muren. Ook het dak en de vloeren voorzie je best van een goede isolatielaag. En voor alle duidelijkheid: overisoleren bestaat niet, een energiezuinig huis is goed geïsoleerd, luchtdicht afgesloten, en gecontroleerd geventileerd. Je kan in je keuze van type woning heel modern gaan, met grote zuidgerichte raampartijen. Helaas zijn die verre van energiezuinig. Het kost zelfs een klein fortuin om dit soort woning energiezuinig te maken. Landelijke woningen met dakkappellen zijn nog steeds erg in trek. Maar denk goed na voordat je de architect opdracht geeft zo’n woning uit te tekenen, want met dakkappellen heb je geen ruimte meer om zonnepanelen te plaatsen. Kiezen voor het juiste ontwerp is dus anticiperen op van alles en nog wat. Nog zoiets: geen enkele garagepoort sluit luchtdicht af, geen enkele is dus energiezuinig. Een bouwcoach maakt de mensen attent op zo’n zaken. Vandaag kan men zelfs zo ver gaan dat er geen klassieke verwarming meer nodig is. We spreken dan van passieve huizen.

Nul Op De Meter Woning Bouwen

In dit laatste geval verleent de verkoper aan iedere geïnteresseerde de mogelijkheid om binnen de 15 dagen vanaf de zitdag een hoger bod uit te brengen op de verkochte eigendom. Het hoger bod moet minstens 1/10de bedragen van de bekomen prijs naar aanleiding van de zitdag, zonder lager te zijn dan 250 € of hoger te moeten zijn dan 6. huis bouwen prent.

Het hoger bod wordt betekend aan de notaris van de verkoper via een gerechtsdeurwaarder.- Indien er geen hoger bod komt, wordt de hoogste bieder op de eerste zitdag automatisch de nieuwe eigenaar. Er komt geen nieuwe zitdag meer.- Indien er wel een hoger bod komt, volgt een nieuwe, bijkomende zitdag waarop de eigendom definitief wordt toegewezen (moderne huizen).

Dit laatste is ook mogelijk na de zitdag die volgt op een hoger bod. Bij aankoop worden de registratierechten geheven op de verkoopprijs van het goed en de lasten opgelegd aan de koper (huis bouwen prent). De prijs is al hetgeen de verkoper verkrijgt in ruil voor de door hem verkochte zaak. De fiscale wet maakt een onderscheid tussen de prijs, zijnde een som geld in voordeel van de verkoper, en de lasten zijnde de bijkomende verbintenissen aan de koper opgelegd in voordeel van de verkoper.

Deze belastbare basis mag echter niet lager liggen dan de verkoopwaarde van het goed, ook venale waarde genoemd. Meermaals gebeurt het dat de administratie de verkoopwaarde hoger schat dan de in de akte aangegeven belastbare grondslag. In dat geval moet de koper een extra heffing betalen, verhoogd met een boete en intresten.Dit bericht vermeldt het verschil tussen de belastbare grondslag en de door de administratie geschatte venale waarde. Tevens wordt het bedrag vastgesteld van het ontdoken recht en van de boete alsook een voorstel tot vermindering van de boete, mits betaling binnen de maand. Om de venale waarde te bepalen, gaat de administratie uit van vergelijkingspunten.

Op verzoek van de koper zal de administratie zijn vergelijkingspunten kenbaar maken. Een schatting is steeds onderhevig aan min of meer uiteenlopende beoordelingselementen. Daarom is de administratie meestal bereid tot onderhandelingen - huis bouwen prent. Elementen als dringende herstellingswerken, slechte binnenindeling e. d. kunnen aan de beoordeling van de administratie voorgelegd worden. Zo de onderhandelingen niet tot een akkoord leiden, mag de administratie de controleschatting vorderen door één of drie onafhankelijke deskundigen.

Goedkope Woning Bouwen Limburg

Het verslag van de deskundigen is bindend voor beide partijen, behoudens schending van de wet, materiële vergissing of niet-naleving van de vormvereisten. Enkel om die redenen kan de rechter de nietigheid van de expertise uitspreken en ambtshalve een nieuwe expertise bevelen. De koper is gehouden tot betaling van bijrechten indien de opgegeven prijs of waarde lager is dan de waarde na schatting; hij is tevens gehouden tot betaling van de boete en de kosten van het deskundig verslag, indien de waardering met één/achtste of meer de oorspronkelijke heffingsgrondslag overtreft.

Het gebeurt vaker dat wie een woning kocht of bouwde, en daarvoor een hypothecaire lening aanging, na verloop van tijd deze woning wenst te verkopen om dan met de opbrengst een nieuwe, bv grotere woning te kopen of te bouwen. Iedere verkoop van onroerend goed dient te gebeuren 'voor vrij en onbelast', d. huis bouwen prent.

dat het verkochte goed moet gezuiverd worden van alle hypotheken die het belasten. Bijgevolg moet, naar aanleiding van de verkoop, het nog verschuldigd blijvend saldo van de lening terugbetaald worden, om doorhaling van de hypothecaire inschrijving te bekomen (huis bouwen prent). Voor de financiering van de nieuwe woning kan dan een nieuwe lening worden aangegaan.

Enkele van deze posten vragen wellicht enige toelichting: de wederbeleggingsvergoeding is een eenmalige vergoeding (maximum 3 maanden intrest op het vervroegd terugbetaalde bedrag die de leningsmaatschappij meestal aanrekent). De kosten van doorhaling: een hypotheek wordt altijd genomen voor een periode van 30 jaar, ongeacht of de gewaarborgde schuld voor kortere of langere tijd werd aangegaan (huis bouwen prent).

Deze akte brengt kosten mee. Wie een onroerend goed verkoopt, met de bedoeling er kort nadien een ander te kopen of te bouwen, heeft er meestal belang bij de oude lening niet terug te betalen, maar de hypotheek te laten overzetten op zijn nieuwe eigendom. Een aantal belangrijke kosten die hiervoor werden opgesomd kunnen op die manier worden vermeden.

Samengevat komen de voordelen hierop neer: vermits de lening niet wordt terugbetaald, is er geen vergoeding voor wederbelegging verschuldigd; op de doorhaling van de oude hypotheek zijn geen registratierechten verschuldigd, maar wel het specifiek registratierecht van 75 euro; de levensverzekering (schuldsaldoverzekering) gevoegd bij de oude lening blijft behouden zonder wijziging van de premie; vermits er in feite geen nieuwe lening toegestaan wordt, zijn er ook geen registratierechten op het bedrag van de lening verschuldigd : de vroeger toegestane lening blijft immers behouden zonder wijziging van de voorwaarden; alleen het in pand gegeven goed verandert; Zoals men ziet houdt deze operatie, die men in vaktermen een akte 'pandwisseling' of 'hypotheekoverdracht' noemt, tal van voordelen in.

Blokhut Woning Bouwen

Het registratierecht op de verkopen van onroerende goederen is een gewestbelasting. Het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bepalen zelf de heffingsgrondslag, het tarief en de vrijstelling; de opbrengst komt haar volledig toe. De ligging van het goed is doorslaggevend om de toepasselijke wetgeving te bepalen. In Vlaanderen is het recht vastgesteld op 10% (huis bouwen prent).

(klein beschrijf) In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het recht vastgesteld op 12,50%. Dit kan verminderd worden tot 6% in het Waals Gewest - ecologisch wonen. (klein beschrijf). Het Brussels Gewest kent onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling voor registratierechten toe op de eerste € 60. 000, in bepaalde gevallen zelfs op de eerste schijf van € 75.

(abattement) Daar de registratierechten het hoofdbestanddeel vormen van de aankoopkosten, zal de notaris nakijken of men kan genieten van een vermindering. Hierna bespreken we de registratierechten in Vlaanderen. De eerste en voornaamste voorwaarde betreft het kadastraal inkomen van de te kopen woning, waarbij dient gevoegd het kadastraal inkomen van de goederen, die de kopers reeds bezitten, erin begrepen dat van de onverdeelde delen van goederen, die zij samen met anderen zouden bezitten.

Voor de grote gezinnen wordt dit plafond verhoogd met 100 euro indien de verkrijger of zijn echtgenoot 3 of 4 kinderen ten laste hebben, met 200 euro indien de verkrijger of zijn echtgenoot 5 of 6 kinderen ten laste hebben, met 300 euro indien zij 7 kinderen of meer ten laste hebben.Uitzondering Er wordt geen rekening gehouden met het K.I. huis bouwen prent. van eigendom dat men slechts in naakte eigendom bezit voorzover het voorkomt uit de nalatenschap van bloedverwanten in de opgaande lijn. Er wordt evenmin rekening gehouden met het kadastraal inkomen dat men in volle eigendom bezit, eveneens voorzover het voorkomt uit de nalatenschap van bloedverwanten in de opgaande lijn maar bovendien mits het kadastraal inkomen van het aandeel in die goederen niet meer bedraagt van 25% van het toegelaten maximum (745 euro).

w.z. niet meer vatbaar voor aanpassing ingevolge in het verleden uitgevoerde werken. Dit zal blijken uit de verklaring die door de diensten van het kadaster hiertoe speciaal wordt aangebracht op het officieel uittreksel. Voor landbouwgronden die binnen de gestelde termijn (5 jaar) zullen uitgebaat worden door een landbouwer, kan men eveneens vermindering genieten.

Strakke Woning Bouwen

De uitbating moet gedurende 3 jaar ononderbroken voortgezet worden. Bij aankoop van bouwgrond kan men niet onmiddellijk vermindering van registratierechten genieten (huis bouwen prent). Wel moet in de akte voorzien worden dat, zodra het K.I. van het te bouwen woonhuis vastgesteld is, en aan alle andere voorwaarden is voldaan (zie punt 1 hiervoor), teruggave kan worden gevraagd van hetgeen boven het verlaagd registratierecht werd betaald.Bij aankoop van een woning in opbouw, van een krot of van een gebouw dat slechts na grondige verbouwing als "woning" kan doorgaan, kan men evenmin onmiddellijk vermindering van registratierechten genieten. Pas na de opbouw of verbouwing en zodra het K.I. is vastgesteld zal men eventueel teruggave kunnen vragen van hetgeen boven het verlaagd registratierecht werd betaald.

Velen weten evenwel niet wat deze notariskosten inhouden. Hier volgt een beknopt overzicht: Dit zijn de aan de overheid verschuldigde belastingen bij overdracht van een onroerend goed. Ze worden berekend op basis van de verkoopprijs aan 12,5%, behalve wanneer het onroerend goed gelegen is in Vlaanderen dan worden ze berekend op basis van de verkoopprijs aan 10% - huis bouwen prent.

Energiezuinig (ver)bouwen? Let zeker op deze punten

Ga jij bouwen of verbouwen en wil je het van de eerste keer goed doen? Om helemaal klaar te zijn voor de toekomst hou je best rekening met een aantal zaken op vlak van ruimte-, materiaal- en energiegebruik. Energiezuinig wonen heeft in de basis twee voordelen. Je bespaart op je energiekosten en draagt bij aan een mooiere toekomst voor de wereld die we aan onze kinderen achterlaten. Je huis energiezuiniger maken kan op twee manieren: door energie op duurzame wijze op te wekken en door minder energie te gebruiken zonder je gedrag of comfort aan te hoeven passen. Natuurlijk helpt het enorm als je de verlichting eerder uitzet, korter doucht en de verwarming een graad lager zet, maar met de juiste maatregelen is dit helemaal niet nodig om significante verbeteringen te realiseren. In dit artikel kijken we dus ook alleen naar manieren om je huis energiezuiniger te maken.

Kies een optimale locatie

Ben je op zoek naar een bouwgrond of renovatiewoning? Hou tijdens de jacht in je achterhoofd dat de ligging mee bepaalt hoe duurzaam je woont. Denk daarbij vooral aan de bereikbaarheid van alle voorzieningen en plaatsen waar je vaak moet zijn: je werkplaats en de school van je kinderen, maar ook de bakker, supermarkt en de sportclub. Hoe minder kilometers je vreet met de auto, hoe beter voor je ecologische voetafdruk. Dat wil trouwens niet zeggen dat je midden in de stad moet wonen: ook heel wat rustige groene buurten liggen op wandel- of fietsafstand van het centrum. Lees hier meer over hoe belangrijk de ligging van je woning is.

Ga voor een compact en efficiënt ontwerp op maat

Behalve de ligging op zich is ook de plaats die je woning inneemt van belang. Een slimme, compacte en aanpasbare woning is dan ook een must om je woonruimte efficiënt te benutten. Denk daarbij eerst en vooral aan de samenstelling van je gezin. Als single of kinderloos koppel heb je veel minder plaats nodig dan een gezin met drie kinderen. Hou verder rekening met je specifieke behoeftes (werk, hobby’s, speelkamer) en bespreek met je architect in welke mate je meerdere van die functies in één kamer kan combineren. Zo (ver)bouw je bovendien makkelijker en goedkoper.

Overweeg een alternatieve woonvorm

De zogenaamde alternatieve woonvormen die meer en meer ingang vinden, zijn natuurlijk niet voor niets uitgevonden. Verschillende types zijn zelfs net gebaseerd op duurzaam, compact en efficiënt wonen. Het beste voorbeeld daarvan is een tiny house, maar ook cohousingprojecten en kangoeroewoningen zijn dankzij de deels gemeenschappelijke leefruimtes en tuinen op een optimale ruimtebenutting geënt. Het is dus zeker het overwegen waard of zo’n woonvorm iets voor jou is. Ontdek hier welke nieuwe woonvorm het best bij jou past.

Duurzame woningen zijn vaak gezonder.

Duurzame woningen zijn veel energiezuiniger en beter voor het milieu dan gewone woningen. Met duurzaam te bouwen bespaart u ook grondstoffen. Iedereen die duurzaam wil bouwen en wonen is bij architectenbureau Frank Gruwez aan het goede adres. In respect met het vooropgestelde budget en de stijlkeuze van de opdrachtgever wordt er binnen afgesproken termijnen gewerkt. Architectenbureau Gruwez beschikt over het keurmerk Energiebewust Architect. Met een architectenbureau met dit keurmerk bent u verzekerd van een duurzaam milieuvriendelijke realisatie van uw project alsook een milieuvriendelijk eindresultaat. Architectenbureau Frank Gruwez is één van de architecten in Vlaanderen die dit keurmerk Energiebewust Architect bezit. Dit betekent dat Architectenbureau Gruwez de kennis en ervaring bezit om duurzaam te bouwen.

Energiepremies bij duurzaam bouwen?

Wilt u duurzaam wonen? Check dan zeker eens of u in niet in aanmerking komt voor voordelen of premies. Bij duurzaam bouwen maken we gebruik van duurzame materialen, want die hebben weinig invloed op de gezondheid. Er bestaan heel wat duurzame bouwmaterialen voor isolatie, dakbedekking en gevelbekleding. Bij de keuze van bouwmaterialen kiest u het beste voor materialen met een lage impact op het milieu.

Navigation

Home

Latest Posts

Mobilhome Hymer

Published Mar 10, 23
10 min read

Dakairco Mobilhome

Published Mar 08, 23
10 min read

Bpm Auto Verkopen

Published Feb 16, 23
8 min read